[ Yahoo! ] options
 
   
               
               
               
  Nowy pomnik Mickiewicza
Biesiada Literacka 37/1911
__________________________________________________________________________
     
         
---------We wsi żmujdzkiej Burbiszki, należącej do p. Michała Bażeńskiego, wzniesiony został
pierwszy na Litwie pomnik Mickiewicza. Fundatorem jest dziedzic Burbiszek, a wykonawcą dzieła
- Kazimierz Ulański, wychowaniec Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta z pięknie
zapowiadającą się przyszłością. Odsłonięcie pomnika, który umieszczony został wśród wspaniałego
parku, odbyło się skromnie, w obecności niewielkiegio zgromadzenia; wszyscy jednak obecni czuli
doniosłość chwili, na wszystkich spłynęły niezatarte wrażenia.
     
    L I N K I

Ksiądz Józef Gniewniak
-
Dworek Dzierżyńskich
w Dzieżynowie
-
Pałac Mierzejewskich
w Worończy
-
Albert I
Książę Monaco
-
L'HIRONDELLE
Jacht ks. Monaco
-
Admirał N. I. Winogradow
-
 
POMNIK MICKIEWICZA W BURBISZKACH,
obok stoi twórca pomnika, Kazimierz Ulański.
     
               
--------Słowa szczerego uznania należą się p. Bażeńskiemu za tę fundacyę, której znaczenia nie
potrzeba wyjaśniać. Ma ona podkład i cel obywatelski, jest czynem patryoty, który wzorując się
na przodkach, zawsze pamięta o obowiązkach narodowych. Bażeńscy w dziejach ojczystych
chlubnie się zapisali. Jest to ród tubylczy, pieczętuje się herbem Wiewiórka, a kolebką rodu tego
była wieś Leszcze pod Dąbrownem  w Ziemi Sasińskiej. Posiadali Bażeńscy włości, rozciągające
się dwie mile wszeż i wzdłuż nad rzeką Wkrą i jeziorem Dąbrowskiem. Zasłynęli już w XV
stuleciu, jako rycerze, dostojnicy i podróżnicy. Jan Bażeński przebywał na dworze króla
portugalskiego, wsławił się w walkach z Maurami w Afryce. W czasach zapasów wojennych
rycerstwa i miast pruskich z Krzyżakami, odegrali Bażeńscy rolę pierwszorzędną, stali bowiem na
czele zastępów, walczących z Zakonem o wolność i niepodległość. Oni to utworzyli pamiętny
Związek Jaszczurczy, skierowany przeciwko Zakonowi i przewodniczyli mu. Związek ten w
szeregu wypadków, towarzyszących przyłaczeniu ziem pruskich do Polski, potężny wziął udział.
Słynnym było poselstwo przywódców Związku, do których należeli Gabryel, Ścibor i Jan bracia
Bażeńscy, wysłani do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą, aby ziemie pruskie przyjął pod berło
swoje. Jan Błażeński wypowiedział wtedy wspaniałą mowę, która wielce poruszyła króla i Radę
Koronną. Piastowali potem Bażeńscy dostojeństwa, mieli wielkie znaczenie w kraju, jako mężowie
władni i możni. Z biegiem czasu możność tę koleje losy przyćmiły, ale pozostała na zawsze dobra
sława, którą z całą gorliwością dziedzic Burbiszek podtrzymuje.
     
             
      Zachowano oryginalną pisownię.
     
               
     
       
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
     
               
         
         
Hosting by Yahoo! Web Hosting