MAGAZYN NAUTOLOGICZNY
|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
 
               
Konflikty
         
Międzywojnie
 
-   Zatarg o Westerplatte w roku 1927   -
-  Artykuł "Deutsche Allgemeine Zeitung" -
-
Piotr Mierzejewski
.
   
   
 
Westerplatte i okolice na niemieckiej mapie.
Adolf Hitler podczas wizyty na Westerplatte we wrześniu 1939 roku.
.
.
 
Niemiecka gazeta "Deutsche Allgemeine Zeitung" 25 sierpnia 1927 roku opublikowała na swoich
łamach korespondencję z Wolnego Miasta Gdańsk na temat problemów związanych z działaniem
polskiej składnicy amunicyjnej na Westerplatte. Już nazajutrz tłumaczenie tego tekstu ukazało się
w niektórych polskich dziennikach. Przytaczam je w całości poniżej, zachowując ówczesną pisownię.


Polski obóz amunicyjny na Westerplatte spowodował znowu, z powodu wyładowywania polskich okrętów z
amunicją, nowe nieporozumienie pomiędzy W. M. Gdańskiem a Polską. Obszar polskiego obozu
amunicyjnego nie pozostaje pod prawem eksterytorjalności, jest zatem częścią państwowego terytorjum
gdańskiego, na którem Polacy mają obowiązek szanowania prawnych postanowień gdańskich. Tymczasem
Polska zmierza ku temu, aby wedle możności uchylać się od gdańskiego prawa kontroli względem
Westerplatty.

Komisarz Ligi Narodów, van Hamel, wygotował mememorandum, które chce uważać za prawnie
rozstrzygające postanowienie. W memorandum tem znajduje się wprawdzie wyraźne przyznanie, że
Westerplatte nie ma praw eksterytorjalności, jednakże w praktycznym wniosku ostatecznym znajduje się
twierdzenie, że:

Działalność władz gdańskich na Westerplatte jest najzupełniej niedopuszczalna, przyczem Polakom
przyznają daleko sięgające prawa. Komisarz Ligi Narodów oświadcza, że sprawę ostatecznego
rozstrzygnięcia przekazać zamierza Radzie Ligi Narodów. Senat Gdański przesłał również, na ręce Komisarza
Ligi Narodów, pismo, odwołujące się do Rady Ligi Narodów. Jakim sposobem amunicja polska ma być
wyładowywana, to się okaże przy tej sposobności, kiedy, za kilka dni, okręt polski, naładowany amunicją,
wpłynie do portu gdańskiego. Komisarz Ligi Narodów objawia swe zdanie w tej mierze, że wyładowania tych
polskich transportów wojennych na Westerplatte uważać nie można, jako
action directe, zwróconą przeciw
Gdańskowi.

Duński wicekonsul, p. West, na mocy odpowiedniego postanowienia memorandum Komisarza Ligi Narodów,
przeznaczony został na obserwatora i jako taki zastępować będzie tego Komisarza na Westerplatte, a
spostrzeżenia swe komunikować będzie Komisarzowi Ligi Narodów, zarówno do Jego własnej wiadomości,
jak w celu dalszych postanowień.

.


.
7 września 1939: Obrońcy Westerplatte po kapitulacji a przed wymarszem do niewoli.
.
         
Opublikowano 20 kwietnia 2024 roku
.
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od  2003
.