Haplograptus sinicus minutus Yu Jian-hua et al., 1985
A graptolite-like fossil, Haplograptus sinicus
minutus
is known only from the  Xianchangian
Stage (early Ordovician) of the Xiushui
Drainage Basin,China. The original description
only in Chinese.
R E F E R E N C E S:

Ruedemann, R. 1947. Graptolites of North America. -
Geological Society of America, Memoir 19.

Yu Jian-hua, Liu Huai-bao & Fang Yi-ting. 1985.  
Dendroids from the Xinchangian Stage (early
Ordovician) of the Xiushui Drainage Basin, Jiangxi
Province. - Acta Palaeontologia Sinica 1, 18-28.
Graptolite Net >>   Graptolites & Graptoliters >>
See also:

Haplograptus Ruedemann, 1933
Haplograptus canadensis Ruedemann., 1947
Haplograptus fruticosus Yu Jian-hua et al., 1985